Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Privacitat de les dades i protecció de la intimitat

Identificació del titular

Els titulars d'aquest lloc web són Pitagora advanced, S.L.U., amb NIF B63351068 i Proje Pitagora S.L., amb NIF B64192263, (en endavant GRUP PITAGORA), tots dos amb domicili al carrer de Balmes núm. 152, 8-3 de Barcelona. Pitagora advanced, S.LU. és una societat inscrita en el volum 36120, foli 0063, inscripció 1 del Registre Mercantil de Barcelona. Proje Pitagora S.L. és una societat inscrita en el volum 38510, foli 0096, inscripció 1 del Registro Mercantil de Barcelona.

Política de privacitat i protecció de dades

GRUP PITAGORA compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En particular, s'han adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Quan es demani de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà sobre el destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l'adreça del responsable del fitxer, així com sobre la facultat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades.

Drets de propietat intel·lectual

GRUP PITAGORA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquest lloc web. A títol merament enunciatiu i no imitatiu, s'inclouen entre els mencionats drets els següents: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, sons, bases de dades, programes, arquitectura de navegació i codis font.

Queda prohibit, excepte quan expressament ho autoritzi GRUP PITAGORA, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines d'aquest lloc web diferents de la pàgina principal, accessible a l'adreça URL http://www.grup-pitagora.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de GRUP PITAGORA o la informació que contenen sota frames o marcs, marques o altres signes distintius, o denominacions socials d'una altra persona, empresa o entitat.

Limitació de responsabilitat

GRUP PITAGORA no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquest lloc web. En aquest sentit, GRUP PITAGORA no pot garantir que totes les informacions i continguts estiguin permanentment actualitzats i lliures d'errors o omissions.

D'altra banda, malgrat que s'han adoptat les mesures de seguretat que l'estat actual de la tecnologia permet, GRUP PITAGORA no pot garantir l'absència absoluta de virus o altres elements lesius.