Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Política de privacitat

Les dades de caràcter personal facilitades, necessàries i no excessives que faciliti l'usuari seran incorporades a fitxers titularitat de empreses integrants del GRUP PITAGORA. Integren el grup PITAGORA les entitats PITAGORA ADVANCED SLU, i PROJE PITAGORA SL.

Les dades, tractades confidencialment, ho seran a efectes de prestar serveis de formació continua, de reciclatge i/o ocupacional, en els termes previstos per la legislació estatal i autonòmica en matèria de formació professional i d'ocupació, i altres serveis de consultoria en recursos humans en les seva mes amplia accepció, enunciant-ne a títol merament exemplificatiu serveis d'estudi de clima laboral, plans d'igualtat d'oportunitats, avaluació del rendiment, coaching, gestió del canvi, selecció, responsabilitat social corporativa, gestió per competències, comunicació interna. En el cas que s'encarregui a GRUP PITAGORA el finançament de pla de formació, el tractament s'ampliarà a la gestió del crèdit bonificable, a nivell estatal mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), i a nivell autonòmic, a Catalunya, mitjançant les subvencions del programa Forma't de la Generalitat de Catalunya.

A més de les anteriorment enunciades, s'autoritza el tractament de dades necessari per al manteniment de la relació contractual derivada de la matriculació, l'enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació sobre cursos i serveis, tramitació de CV d'alumnes que desitgin fer pràctiques en les empreses amb les que col·laborem, i qualsevol altre servei relacionat amb l'activitat de GRUP PITAGORA, que puguem considerar del seu interès.

Als anteriors efectes el titular de les dades personals autoritza expressament GRUP PITAGORA el tractament de les seves dades personals, atorgant el seu consentiment inequívoc a efectes de que GRUP PITAGORA processi les dades per si mateix o a través de les persones que designi i que duguin a terme la gestió o tramitació de les dades i les incorpori als seus fitxers, així com la comunicació de aquetes a tercers per l'acompliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent y del cessionari. En particular s'autoritza la comunicació de dades en els termes legalment previstos a Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), a la conselleria o Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, així com a aquelles empreses amb les que, existint conveni per a impartir o prestar serveis de formació, es precisi la comunicació per valorar l'adequació del sol·licitant a lloc de treball i posar-se en contacte amb ells per a realitzar les proves de selecció oportunes, i tramitar i gestionar el contracte de practiques o treball. En general, a totes aquelles entitats o administracions la qual intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis contractats.

Per a d'altres finalitats distintes a la anteriorment expressada, i legalment previstes (Hisenda Pública, Jutjats, Ministeri Fiscal, administracions públiques competents en la matèria), les comunicacions requeriran consentiment previ del afectat.

Per a la confecció d'estudis o estadístiques, es sol·licitarà consentiment previ, exprés i per escrit de l'afectat, i les dades es sotmetran a procés de dissociació, de forma que siguin totalment anònimes.

GRUP PITAGORA garanteix l'adopció de les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, i seguretat de les dades de caràcter personal, que evitin la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, ateses les possibilitats de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades.

El consentiment al tractament de les dades es indispensable i es considerarà vigent en tant en quant no es manifesti el contrari de forma fefaent. En tot cas, s'adoptaran, de conformitat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, quantes mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu siguin necessàries per a garantir la seguretat dels fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que directa o indirectament intervinguin en el tractament automatitzat.

El titular de les dades es compromet a notificar qualsevol modificació de les seves dades personals a efectes de poder mantenir actualitzada la informació, reservant-se els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit acompanyat de fotocopia de DNI. o altre document que acrediti la seva identitat adreçat al titular del fitxer PITAGORA ADVANCED SLU / PROJE PITAGORA SL, Carrer Balmes 152, 8-3 de Barcelona.